Felakete 5 gün kaldı
Tarih: 14-10-2013 17:02:00 + -


Dünya Bankası yıllık toplantısında konuşan, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ABD'deki borç krizi yüzünden dünyanın felakete birkaç gün uzaklıkta olduğunu söyledi. Dünya Bankası Başkanı Kim ABD'li politikacıları perşembe gününe kadar anlaşmaları yönünde uyardı.
Dünya Bankası Başkanı, ABD'de borçlanma limiti konusunda uzlaşma sağlanamaması durumunda bunun dünya için bir felaket olacağını söyledi. Benzer bir açıklama da IMF Başkanı'ndan geldi.

Felakete 5 gün kaldı


ABD'deki borç krizi yalnızca ülkeyi değil, ekonomi dünyasının gündemini oluşturmaya devam ediyor. Dünya Bankası ve Uluslarararası Para Fonu'ndan (IMF) konuyla ilgili önemli uyarılar geldi.  Anlaşma çıkmaması halinde dünyaya bu durumun çok b

felaket yaratabilir. Gelişmiş ülkeler de bunun zararını görür" diye konuştu.

ABD acil tedbir almalı Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n'­ın da ka­tıl­dı­ğı, IM­F'­nin po­li­ti­ka­la­rı­nın oluş­tu­rul­du­ğu Gu­ver­nör­ler Ku­ru­lu Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra ve Fi­nans Ko­mi­te­si (IMFC) top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan so­nuç bil­dir­ge­si ya­yım­lan­dı. Bil­di­ri­de, kü­re­sel to­par­lan­ma­nın sür­dü­ğü, bü­yü­me­nin dü­şük kal­ma­yı sür­dür­dü­ğü, aşa­ğı yön­lü risk­le­rin ye­ni or­ta­ya çı­kan risk­ler­le bir­lik­te de­vam et­ti­ği kay­de­dil­di.

Bü­yü­me­nin, bir­çok ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­de ılım­lı dü­zey­de sey­re­der­ken, ge­liş­miş ül­ke­ler­de ar­tan ak­ti­vi­te işa­ret­le­ri­nin ce­sa­ret ve­ri­ci ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Bil­di­ri­de, "ABD, kı­sa va­de­li ma­li be­lir­siz­lik­ler­le ba­şa çık­ma­da acil adım at­ma­lı, Eu­ro bölgesi ban­ka­cı­lık bir­li­ği­ne yö­ne­lik iler­le­me­le­ri ge­liş­tir­me­li ve ma­li pi­ya­sa par­ça­lan­ma­la­rı­nı azalt­ma­lı, Ja­pon­ya da or­ta va­de­li ma­li kon­so­li­das­yon ve bü­yü­me­yi can­lan­dır­mak için ya­pı­sal re­form­lar uy­gu­la­ma­lı­" ifa­de­si kul­la­nıl­dı.

 
Kaynak: www.milliyet.com.tr

Bu haber 1792 defa okunmuştur.

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ HABERLERİ